OMIC

Què és l' O.M.I.C.?

L'OMIC (Oficina Municipal D'Informació al Consumidor) és un servei gratuït dels ajuntaments, que té l'objectiu d'augmentar la qualitat de vida i defensar als consumidors i usuaris.

Serveis que l'omic ofereix

Informació sobre drets i deures dels consumidors.

Orientació i assessorament a les consultes que els usuaris facin en relació als temes:Vivenda (lloguer, compra d'habitatge). Higiene i qualitat dels aliments i establiments. Frau comercial i alimentari. Serveis (rebuts de la llum, gas, telèfon). Assegurances. Comerç.

Recepció, gestió i tramitació de les denúncies i reclamacions, relacionades amb aspectes de consum.

Formació en temes de consum: Educació i distribució de folls informatius. Programes d'Educació per al Consum a nivell escolar.

Inspecció i vigilància alimentària.

Informar el comerciant sobre els seus drets i deures en matèria de consum. De la legislació de consum que li afecta, segons el sector comercial al que pertany. Funcionament i ventages d'estar adherit al Sistema Arbitral de Consum.

Els nostres drets

La protecció

  • Dels interessos econòmics i socials. Cal vetllar l'economia domèstica com a consumidor o usuari, i estar alerta a l'hora de comprar ofertes, vendes amb regal, rebaixes, com també detectar les clàusules abusives en tota mena de contractes.
  • De la salut i la seguretat. Els producte, les activitats i els serveis posats a disposició dels consumidors no han d'implicar cap risc per a la vostra salut o seguretat, llevat dels usuals o reglamentàriament admesos en condicions normals i previsibles d'utilització

La indemnització

  • El consumidor o usuari té dret a ser indemnitzat pels danys i perjudicis derivats del consum de béns o de la utilització de productes o serveis, a excepció dels que es produeixin a causa del mal ús que faci del producte el mateix consumidor.

L'educació

  • En matèria de consum, amb l'objectiu de promoure més llibertat i racionalitat en el consum de béns i la utilització de serveis.

La informació

  • Els productes i serveis posats a disposició dels consumidors i usuaris hauran de dur una informació certa, eficaç i suficient sobre les seves característiques essencials.

La representació i consulta

  • Per part de les organitzacions de consumidors, davant dels poders públics.