Mercats no sedentaris (o setmanals) durant l’emergència sanitària per la COVID-19

04-04-2020

Proposta en relació a l’obertura dels mercats no sedentaris (o setmanals) durant l’emergència sanitària per la COVID-19

Context

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, entre d’altres, preveu les mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial. Concretament, el seu article 10 estableix la suspensió de l’apertura al públic dels locals i establiments minoristes. S’exceptua d’aquesta suspensió els establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes i productes i béns de primera necessitat, entre d’altres. L’apertura d’aquesta activitat comercial està condicionada al compliment de mesures de prevenció per evitar contagis, com ara evitar aglomeracions i controlar les distàncies de seguretat mínimes.

Els mercats no sedentaris (o setmanals) concentren habitualment diferents tipus de venda però majoritàriament la relacionada amb alimentació i, per tant, es poden considerar exceptuats de l’obligació de tancament abans indicada pel que fa a aquesta activitat comercial concreta, però no la resta.

A més, la Resolució SLT/720/2020, de 13 març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, autoritza la continuat dels mercats no sedentaris. La continuïtat es fa amb el benentès que hauran de complir la Resolució SLT/704/2020, de 11 de març, pel qual s'adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris i que contemplen la suspensió o ajornament de les activitats col·lectives en espais tancats o oberts que impliquin una concentració superior a 1.000 persones i en els casos d’aforaments inferiors a les 1.000 persones limitar-se a l’ocupació d’un terç de l'aforament màxim autoritzat.

Malgrat no estar afectats per l’obligació de tancament, molts municipis han decidit inicialment la suspensió dels mercats no sedentaris per afavorir la contenció de la COVID-19, mentre que d’altres han mantingut l’activitat. Diferents ajuntaments han plantejat la viabilitat de mantenir o reprendre l’activitat d’aquests mercats no sedentaris, atès que bona part de la venda correspon a productes agrícoles de màxima proximitat.

A més de restringir l’activat de venda a l’alimentació, begudes i productes i béns de primera necessitat, es considera que l’apertura dels mercats no sedentaris ha d’estar condicionada també al compliment d’unes estrictes mesures de control per evitar l’aglomeració de ciutadans. És especialment important aquest control atesa l’habitualment important afluència de població als mercats no sedentaris, en gran part pel fet de ser una activitat no contínua i limitada a un dia de la setmana.

Condicions per a la realització de mercats no sedentaris

S’estableix com a criteri general, que els mercats no sedentaris són una activitat compatible amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Així mateix, els treballadors per compte d’altri que desenvolupen la seva activitat en el marc dels mercats no sedentaris, es poden considerar inclosos en l’annex de serveis essencials inclosos en el Reial decret-llei 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials. Pel que fa als treballadors autònoms i del règim agrícola que desenvolupen una activitat econòmica en els mercats no sedentaris, es considera que està permesa aquesta activitat.

Mentre es mantinguin vigents les mesures de distanciació social en motiu de la COVID-19 establertes pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i per la Resolució SLT/720/2020, de 13 març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, el desenvolupament dels mercats no sedentaris haurà de complir amb els requisits següents:

- Només es podrà realitzar la venda dels productes següents: alimentació, begudes, alimentació animal i productes higiènics.
- No es permetrà tocar els productes per part dels clients, excepte que sigui amb guants d’un sol ús quan el paradista pugui facilitar-los
- Els paradistes hauran d’extremar les mesures preventives seguint les recomanacions del Departament de Salut.
- Les parades se situaran entre elles a una distància mínima de 2 metres a banda i banda (confrontant) i de 6 metres cap endavant (enfrontant).
- Els clients hauran de respectar la distància de 2 metres i esperar el seu torn formant una cua de manera que només hi hagi 1 persona a primera línia de la parada
- Els accessos es regularan per evitar aglomeracions i garantir que no se supera 1/3 de l’ocupació de l’espai i no es concentren més de 1.000 persones. Concretament:
    -caldrà tancar amb cinta, tanques o altres els diferents punts d’accés a l’espai del mercat, amb possibilitat de perimetrar l’espai amb cinta quan sigui viable;
    -només es podrà accedir a través de punts (un o més, segons es consideri) que estaran controlats i regulats; quan l’afluència no permeti garantir la distància de 2 metres       entre persones o superi 1/3 de l’ocupació de l’espai, no es permetrà accedir a ningú fins que surti un nombre suficient de persones

És responsabilitat dels ajuntaments que autoritzen els mercats no sedentaris el compliment d’aquestes mesures en el seu municipi.

Tornar a l'index de noticies