Instruccions per a facilitar la participació dels treballadors a les eleccions del 28 de maig

18-05-2023

La celebració d’eleccions locals el proper diumenge 28 de maig pot afectar l’activitat laboral d’algunes empreses. Per això, el més habitual és buscar un compromís, o un equilibri, entre facilitar la participació dels treballadors a les votacions i el normal desenvolupament de l’activitat empresarial. En aquest sentit, si bé és un dret dels treballadors gaudir d’un permís retribuït per poder exercir el dret a vot, també és cert que la capacitat organitzativa de l’activitat empresarial correspon a l’empresari. 

Per facilitar aquesta aproximació de drets, el DOGC del 9 de maig va publicar l’Ordre EMT/111/2023 amb les instruccions necessàries perquè els treballadors puguin prendre part als comicis.  

Així, les empreses concediran un permís de com a màxim quatre hores als treballadors que tinguin la condició d’electors i que el 28 de maig hagin de treballar, dins de la seva jornada laboral, perquè puguin votar. Serà un permís no recuperable, i s’abonarà el salari que hagués correspost d’haver treballat normalment. 

No s’ha de concedir el permís esmentat en el paràgraf anterior, però, als treballadors amb una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari dels col·legis electorals si la coincidència és com a màxim de dues hores. Si la coincidència és de més de dues hores i menys de quatre, el permís serà de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores,  serà el permís general de quatre hores. 

Si el dia de la votació els treballadors realitzen una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda, s’haurà de reduir proporcionalment la durada del permís. 

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l’empresa. 

Atès que ens trobem davant d’un permís retribuït, a efectes de l’abonament del salari per part de les empreses, aquestes podran sol·licitar als treballadors que utilitzin el permís, l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent. 

De la mateixa manera, els treballadors que el 28 de maig hagin de treballar, però acreditin la seva condició de membres de la mesa electoral o interventors, tindran un permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia 28, i a un permís de les cinc primeres hores de la jornada laboral de l’endemà; aquest també retribuït i no recuperable, un cop justificada l’actuació com a membre de mesa o interventor. 

El permís de cinc hores de la jornada laboral del dia 29 de maig es fa extensiu a tots aquells treballadors que malgrat gaudir de descans setmanal el dia 28, acreditin la seva condició de membres de la mesa electoral o interventor, en les mateixes condicions que estableixi l’apartat anterior. 

Igualment, les empreses concediran un permís retribuït i no recuperable, per tota la jornada del dia 28, als treballadors que acreditin la seva condició d’apoderats i no gaudeixin de descans en l’esmentada data. 

Aquells treballadors que acreditin la seva condició de membres de mesa electoral, interventors o apoderats, i haguessin de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, si així ho sol·liciten, l’empresa haurà de canviar-los el torn a fi que puguin descansar la nit anterior a les eleccions. 

Si el salari a percebre pels treballadors pel permís retribuït i no recuperable està format en part per una prima o incentiu, l’esmentada part haurà de calcular-se d’acord amb la mesura percebuda per l’esmentat concepte, en els sis mesos treballats immediatament anteriors. 

Aquells treballadors que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual, o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret a vot el dia 28, gaudiran igualment d’un permís retribuït i no recuperable de com a màxim quatre hores dins de la seva jornada laboral, perquè puguin fer personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el vot per correu. L’esmentat permís podrà gaudir-se des de la data de convocatòria d’eleccions fins el proper 18 de maig de 2023. 

Per acabar, el personal que presta serveis a l’Administració de la Generalitat, a les administracions locals de Catalunya i als seus organismes autònoms, o en l’Administració General de l’Estat, en règim administratiu, estatutari o laboral, té dret als permisos retribuïts en circumstàncies idèntiques a les esmentades en els apartats anteriors. 

Tornar a l'index de noticies