IGUALTAT RETRIBUTIVA

03-04-2021

 

Davant la possibilitat que d'aquí a un parell de mesos, la Inspecció de Treball comenci a sol·licitar a les empreses el Registre retributiu a què fa referència el Reial Decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes , que es va publicar al BOE el 14 d'octubre de 2020, i que entra en vigor el proper dia 14 abril 2021 , podent sancionar les empreses que no el tinguin, creiem d'interès informar-lo dels principals aspectes de la norma esmentada.

Aquests són els principals aspectes del Reial Decret 902/2020 

1.- El registre retributiu en la nostra normativa 

L'Estatut dels Treballadors ja contemplava l'obligatorietat de l'registre retributiu abans de la publicació de el Reial Decret 902/2020, ja que l'article 28.2 de la norma esmentada expressa que l'empresari està obligat a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregades per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d'igual valor .

2.- Termini per adaptar el registre retributiu a les condicions de l'reglament 

El termini que tenen les empreses per confeccionar el registre d'acord amb les especificacions de Reial Decret, és de sis mesos des que entri en vigor. Per tant,entrarà en vigor a mitjans d'abril de 2021 .

3.- Definició i contingut de l'registre salarial  

El registre retributiu és un arxiu en el qual constaran, desglossats per sexes, els salaris de tots els empleats que conformin la plantilla de l'empresa, basat en una mitjana aritmètica i la mitjana del realment percebut per cada concepte en cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable.

En el registre ha d'aparèixer la informació salarial de les persones treballadores de l'empresa desagregada en funció de la naturalesa de la retribució, incloent el salari base, i tots i cadascun dels complements i percepcions salarials. La informació s'especificarà de forma diferenciada.

4.- Accés de les persones treballadores a la informació de l'registre retributiu 

Segons l'article 28.2 de l'Estatut dels Treballadors, les persones treballadores tenen dret a accedir, a través de la seva representació legal en l'empresa, a l'registre salarial de la mateixa.

El Reglament aclareix que, de no existir representació legal, aquestes persones podran accedir a l'registre, però la informació no abastarà les dades mitjanats respecte a les quanties efectives de les retribucions que constin en el registre, sinó únicament les diferències percentuals que hi hagi a les retribucions de l'empresa (amitjanades de dones i homes). Aquestes últimes dades també han d'estar desagregats en atenció a la naturalesa de la retribució i el sistema de classificació aplicable.

5.- Període de referència de l'registre retributiu 

El període de referència serà, amb caràcter general, l'any natural, sense perjudici de les modificacions que fossin necessàries en cas d'alteració substancial de qualsevol dels elements que integren el registre salarial. L'objectiu de la norma és garantir el compliment de la finalitat de l'registre, és a dir: garantir la transparència en la configuració de les percepcions, de manera fidel i actualitzada, i un adequat accés a la informació retributiva de les empreses, a el marge de la seva mida, mitjançant l'elaboració documentada de les dades promediados i desglossats. 

6.- Persones treballadores afectades pel registre retributiu de l'empresa 

Les empreses han de preveure, dins el registre salarial, les dades retributius de tota la seva plantilla sense excepció, incloent fins i tot a el personal directiu i als alts càrrecs.

D'altra banda, és important assenyalar que el Reial Decret reconeix a les persones treballadores a temps parcial els mateixos drets, inclosos els retributius, que les persones treballadores a temps complet. Qualsevol reducció proporcional ha de garantir, així mateix, que no tingui repercussió negativa alguna en el gaudi dels drets relacionats amb la maternitat i la cura de menors o persones dependents.

7.- Participació de les persones treballadores en el disseny de l'registre salarial  

Els representants legals de les persones treballadores, si hi ha a l'empresa, hauran de participar en el disseny de l'registre salarial. Hauran de ser consultats en el termini dels deu dies anteriors a l'elaboració de l'registre. La mateixa antelació s'estipula quan el registre hagi de modificar a causa d'una alteració substancial del seu contingut.

8.- Conseqüència de la inobservança de les normes sobre registre salarial  

El Reglament preveu, en cas de falsejament de el registre salarial o la seva omissió, les accions administratives i judicials oportunes, individuals o col·lectives, i l'aplicació, entre altres normes, de la Llei d'Infraccions i Sancions de l'Ordre Social. 

Aquesta llei considera la discriminació salarial com a falta molt greu en matèria de relacions laborals, podent conduir a la imposició d'una multa d'entre 6.251 i 178.500 euros .

MOLLA RUDIEZ & OLIVA

ECONOMISTES, ADVOCATS, ASSESSORS D’EMPRESA

Tornar a l'index de noticies