Calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2025.

27-04-2024

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ORDRE EMT/85/2024, de 23 d'abril, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2025. Vist el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i l'article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; Vist l'article 30.7 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en ús de les atribucions que tinc conferides, Ordeno:

Article 1

a) Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2025:

1 de gener, dimecres 6 de gener, dilluns 18 d'abril, divendres 21 d'abril, dilluns 1 de maig, dijous 24 de juny, dimarts 15 d'agost, divendres 11 de setembre, dijous 1 de novembre, dissabte 6 de desembre, dissabte 8 de desembre, dilluns 25 de desembre, dijous 26 de desembre, divendres

b) Al territori d'Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny (Festa d'Aran), dimarts.

c) De les tretze festes esmentades a l'apartat a) n'hi haurà una, a triar entre el 6 de gener, el 21 d'abril, el 24 de juny i el 26 de desembre, que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable.

Article 2

A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d'aquest Departament, s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

Article 3

De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre, i en relació amb el que disposa l'article 30.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el calendari laboral anual té efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.

Barcelona, 23 d'abril de 2024

Roger Torrent i Ramió

Conseller d'Empresa i Treball

Tornar a l'index de noticies