ACORD GOV/278/2022, de 20 de desembre, pel qual es crea el Programa de gestió de la línia d'ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial.

22-12-2022

El març de 2021 es va publicar i va entrar en vigor el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, basat en el Marc nacional temporal notificat a la Comissió Europea i autoritzat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA.56851 (2020/N), de 2 d'abril de 2020, i les seves modificacions.

Aquest Reial decret llei conté diverses mesures per a treballadors i treballadores autònoms i empreses finançades amb fons provinents del Govern d'Espanya, entre les quals hi ha la línia COVID d'ajuts directes per a treballadors i treballadores autònoms i empreses, prevista al títol I (articles de l'1 al 3), de la qual les comunitats autònomes han de tramitar la convocatòria, la gestió i la resolució de les sol·licituds, i efectuar-ne l'abonament i els controls previs i posteriors al pagament.

La finalitat d'aquesta línia és donar suport a la solvència del sector privat no financer del territori de la comunitat autònoma corresponent, atorgant ajuts directes de caràcter finalista que permetin el pagament a proveïdors, el pagament de costos fixos, la reducció de deutes derivats de l'activitat econòmica i, en cas de romanent, deutes amb creditors bancaris, sempre que aquestes obligacions s'hagin generat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors a la data d'entrada en vigor del Reial decret llei, és a dir, anteriors al 13 de març de 2021.

La gestió de la línia es va iniciar a Catalunya el juny de 2021 amb la publicació de tres convocatòries, en el marc de les quals s'han gestionat més de 73.000 sol·licituds, amb un pressupost de 993 milions d'euros, dels quals s'han fet més de 39.000 concessions per valor de més de 858 milions d'euros. És la línia d'ajuts més gran que ha tramitat mai la Generalitat de Catalunya.

La gestió d'aquesta línia d'ajuts recau en el Departament d'Empresa i Treball, concretament en la Secretaria d'Empresa i Competitivitat, com a òrgan resolutori, i en la Direcció General d'Innovació, Economia Digital i Emprenedoria, com a òrgan instructor, unitats orgàniques que no disposaven de l'estructura necessària per dur-la a terme. Per això, la tramitació dels expedients s'ha fet, essencialment, amb el personal disponible d'aquestes unitats, amb el suport de personal d'altres unitats del Departament i amb personal de reforç, tècnic i administratiu. Aquest fet ha impedit l'estabilitat i la continuïtat del personal en la gestió, tenint en compte que requereix un període llarg de formació i experiència per la complexitat de la normativa marc i l'específica dels ajuts; per tant, resulta del tot ineficient que no es garanteixin els coneixements i l'expertesa durant tot el procés de gestió d'aquesta línia d'ajuts, per assolir una gestió de qualitat.

Actualment, els procediments administratius que deriven de les fases de tramitació d'aquests ajuts generen una gran càrrega de feina i la necessitat sostinguda de personal. Fonamentalment, és la gestió dels recursos d'alçada; els desistiments; les renúncies; les revocacions totals i parcials; els requeriments de documentació en diversos procediments; la resposta a centenars de consultes rebudes; la gestió de centenars de documents aportats als expedients; l'atenció a les consultes de les persones interessades; el manteniment de les bases de dades dels ajuts, i l'ús de les diverses eines corporatives de gestió.

Per tot això, a proposta del conseller d'Empresa i Treball, el Govern

 

Acorda:

 

-1 Crear el Programa de gestió de la línia d'ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial, amb una durada de dos anys, sens perjudici d'una eventual pròrroga d'un any més, justificada per motiu de la continuïtat de les circumstàncies concurrents.

 

-2 El Programa té com a objectiu principal la gestió de la línia d'ajuts a la solvència empresarial, i s'adscriu a la Secretaria d'Empresa i Competitivitat del Departament d'Empresa i Treball. Les funcions assignades al Programa es vinculen exclusivament a aquesta línia d'ajuts.

 

-3 Incorporar al Programa els 17 efectius que es detallen a continuació: un coordinador/a del programa (A1-26); un coordinador/a d'equip tècnic (A1-23); 8 tècnics/tècniques superiors (A1-21); un coordinador/a d'equip administratiu (C1-16) i 6 administratius/ives (C1-13). Els llocs A1 pertanyen al cos superior d'administració general i els llocs C1 al cos administratiu d'administració general.

 

-4 La incorporació al Programa d'aquests efectius s'ha de fer de conformitat amb les previsions de l'Acord del Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

La selecció del personal s'ha de fer mitjançant l'oferta corresponent publicada al portal ATRI i al web del Departament d'Empresa i Treball.

En el procés de selecció, i a l'efecte d'acreditar els mèrits o les capacitats, es podran valorar l'experiència professional i els coneixements relacionats amb les tasques a desenvolupar, així com la superació de proves o entrevistes.

Els nomenaments no podran excedir, en cap cas, la durada màxima del Programa.

 

-5 El Programa es finançarà amb crèdits disponibles del Departament d'Empresa i Treball.

 

-6 S'autoritza el Departament d'Economia i Hisenda a aprovar les modificacions de crèdits que calguin perquè es compleixi aquest Acord.

 

-7 La vigència del Programa començarà a partir de la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

-8 Es disposa la publicació d'aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2022

 

Xavier Bernadí Gil

Secretari del Govern

Tornar a l'index de noticies